Regulacje

Po kilku latach oczekiwania, w dniu 11marca 2015r. Prezydent RP podpisał ustawę o odnawialnych źródłach energii (OZE), której celem jest zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego i ochrony środowiska, racjonalne wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii a także wypełnienie zobowiązań wynikających z zawartych umów międzynarodowych oraz podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki Polski.

Rozwój OZE to jeden z priorytetów polityki energetyczno-klimatycznej Unii Europejskiej. Jej głównym celem jest m.in. 20-proc. udział źródeł odnawialnych w finalnym zużyciu energii, przy czym w przypadku Polski zobowiązanie to wynosi 15,5% (19,3% dla energii elektrycznej, 17% dla ciepłownictwa i chłodnictwa, 10,2% dla paliw transportowych).
Udział energii elektrycznej z OZE w krajowej sprzedaży energii elektrycznej odbiorcom końcowym na dzień 1 stycznia 2015r. wynosiła 13 228 GWh co stanowi 11,275 % (źródło URE).

Kluczowe zmiany zawarte w nowej ustawie to:

  • odejście od systemu zielonych certyfikatów dla nowych instalacji z końcem tego roku i wprowadzenia systemu aukcyjnego dla wszystkich nowych wytwórców OZE od 1 stycznia 2016r.;
  • podział źródeł odnawialnych ze względu na moc zainstalowaną; aukcje będą oddzielne dla instalacji o mocy powyżej i poniżej 1 MW, przy czym co najmniej 25 % puli wsparcia będzie zarezerwowane dla tych mniejszych, co ma zapewnić wykorzystanie lokalnie dostępnych zasobów
  • podział źródeł odnawialnych na istniejące i planowane instalacje; aukcje będą oddzielnie dla instalacji istniejących i nowych, które po raz pierwszy wyprodukują energię po dniu 1 stycznia 2016r.
  • wprowadzenie kryterium ceny; aukcję wygra ten wytwórca, który zaproponuje najniższą cenę za wytworzoną megawatogodzinę. W zamian otrzyma gwarancję wsparcia przez 15 lat a zaoferowana cena energii będzie waloryzowana o poziom inflacji.
  • państwowa regulacja rynku; w systemie aukcyjnym to rząd będzie decydować o ilości energii odnawialnej, która może być sprzedana w aukcjach - m.in. dla spełnienia celów polityki klimatycznej UE
  • wprowadzanie gwarantowanych cen zakupu energii od właścicieli małych źródeł energii (w segmentach o mocy do 3 kW i 3-10 kW); obowiązywanie taryf ograniczone jest czasowo (15 letni okres wsparcia), a także pułapem zainstalowanych mocy (800 MW).

Treść ustawy pod linkiem: http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2604.