Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

Przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania Pani/a danych osobowych przez R.Power Sp. z o.o. zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) - dalej RODO, w związku z zawarciem łączącej lub łączących nas z Panią/Panem umowy lub umów lub umowy lub umów zawartych z osobą, w imieniu którego Pan/i działa jako pełnomocnik (dalej jako: „Pełnomocnik”) lub który wskazał Panią/a jako osobę kontaktową w zakresie umowy lub umów (dalej jako: „Osoba kontaktowa”): 

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/a danych osobowych jest R.Power Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-566), przy ulicy Puławskiej 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m. st. Warszawy w Warszawie pod nr KRS 0000368949, NIP: 5252492778, REGON: 142641571

Dane kontaktowe administratora - R.Power sp. z o.o.

Można się z nami skontaktować:

 • telefonicznie pod numerem: 502 718 811
 • pod adresem e-mail: kontakt@rpower.pl
 • przez elektroniczny formularz kontaktowy dostępny na stronie www.rpower.pl;
 • pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Wyznaczyliśmy osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych tj. inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować:

 • pod adresem e-mail: iod@rpower.pl
 • pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: R.Power Sp. z o.o. ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, z dopiskiem: „Inspektor ochrony danych osobowych”.

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/a danych osobowych oraz z korzystaniem przez Panią/a z praw związanych
z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania danych, podstawa prawna oraz prawnie uzasadnione interesy R.Power sp. z o.o.

Jeżeli jest Pani/Pan stroną umowy lub umów zawartych z nami, wówczas Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:

 • zawarcia i wykonania umów/y łączących Panią/a z nami – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umów/y (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą z Panią/em umową/ami lub z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
 • spełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych wynikających z prawa Unii lub prawa polskiego (np. wobec Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki lub urzędów skarbowych) – ponieważ przetwarzanie w tym przypadku jest niezbędne do wypełnienia wymogów prawnych, którym podlegamy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Jeżeli jest Pani/Pan Pełnomocnikiem lub Osobą kontaktową, wówczas Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:

 • zawarcia i wykonania umów/y łączących nas z naszym klientem, którego jest Pan/i Pełnomocnikiem lub Osobą kontaktową – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest możliwość zawarcia i wykonywania umów/y łączących nas z klientem;
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą umową/ami z naszym klientem, którego jest Pan/i Pełnomocnikiem lub Osobą kontaktową lub z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych - ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
 • spełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych wynikających z prawa Unii lub prawa polskiego (np. wobec Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki lub urzędów skarbowych) – ponieważ przetwarzanie w tym przypadku jest niezbędne do wypełnienia wymogów prawnych, którym podlegamy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Źródło pochodzenia danych i kategorie odnośnych danych - dotyczy tylko Osoby kontaktowej

Dane Osób kontaktowych otrzymujemy od naszych klientów i te dane kontaktowe przetwarzamy w celach wskazanych w niniejszym dokumencie.

Kategorie odbiorców danych

Odbiorcami Pani/a danych osobowych mogą być podmioty z następujących kategorii:

 • spółki z grupy kapitałowej R.Power sp. z o.o.;
 • podwykonawcy i firmy świadczące usługi na rzecz R.Power sp. z o.o. w zakresie niezbędnym do realizacji umowy;
 • nabywcy praw projektowych do realizowanych przez nas inwestycji;
 • organy administracji publicznej w zakresie niezbędnym do realizacji

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

R.Power sp. z o.o. zleca wykonanie poszczególnych usług i zadań wyselekcjonowanym usługodawcom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (w „państwie trzecim”),
w szczególności dostawcom usług IT. W takich przypadkach dane są przekazywane do państwa trzeciego na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony,
a w przypadku braku jego stwierdzenia, zgodnie z wymogami prawnymi, stosowane są odpowiednie zabezpieczenia w celu stworzenia właściwego poziomu ochrony danych - należą do nich w szczególności standardowe klauzule umowne UE. W każdej chwili ma Pan/i możliwość zażądania dalszych informacji i otrzymania kopii odpowiednich zabezpieczeń.

Okres przechowywania danych

Jeżeli jest Pan/i stroną umowy lub umów zawartych z nami, Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w różnych okresach, w zależności od celu:

 • wykonania umów/y - do momentu ich/jej rozwiązania lub wygaśnięcia;
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umów/y lub roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych albo do momentu wniesienia sprzeciwu;
 • wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych - do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.

Jeżeli jest Pani/Pan Pełnomocnikiem lub Osobą kontaktową, Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w różnych okresach, w zależności od celu:

 • wykonania umów/y - do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umów/y zawartej z naszym klientem, którego jest Pan/i Pełnomocnikiem lub Osobą kontaktową, lub odwołania Pani/a pełnomocnictwa lub poinformowania przez naszego klienta, że nie jest Pani/Pan już Osobą kontaktową w zakresie umów/y;
 • wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych - do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.

Przysługujące Pani/u prawa

Jeżeli jest Pan/i stroną umowy lub umów zawartych z nami, ma Pan/i prawo:

 • dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania, uzupełniania), ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia;
 • do przenoszenia danych osobowych, których Pan/i nam dostarczył/a tj. otrzymania tych danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz ma Pan/i prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi. Jeżeli jest to technicznie możliwe, ma Pan/i prawo żądania, aby dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi;
 • w celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z R.Power sp. z o.o. lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej;
 • do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/a danych osobowych narusza RODO.

Jeżeli jest Pani/Pan Pełnomocnikiem lub Osobą kontaktową, ma Pan/i prawo:

 • dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania, uzupełniania), ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia;

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z R.Power Sp. z o.o. lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej;

do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/a danych osobowych narusza RODO.

Informacja o wymogu lub dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach ich niepodania - nie dotyczy Osoby kontaktowej

Podanie danych osobowych było dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania łączącej/ych nas umowy/umów.

W przypadku, gdy jest Pan/i Pełnomocnikiem podanie danych osobowych było dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania umowy łączącej nas z klientem, którego Pan/i reprezentuje.